Banner Top
ostatnia aktualizacja 14 Mar 2014 14:08

Jednogłośne absolutorium

Wyróżniony Jednogłośne absolutorium

Przyznanie absolutorium burmistrzowi oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego za poprzedni rok. W tym roku sesja w tej sprawie odbyła się w ostatni dzień czerwca.

Posiedzenie Rady Miejskiej rozpoczęło się minutą ciszy – w ten sposób uczczono pamięć Waldemara Kowala, który przez trzy kadencje zasiadał w tym gronie. Następnie okolicznościowe puchary za wspieranie lokalnego klubu piłki ręcznej GMTS „Sparta” Gubin otrzymali: burmistrz Bartłomiej Bartczak (za działalność samorządu), Ewa Barłóg (trener) oraz Sylwia Włodarczyk (zawodniczka).

A w jakich sprawach Radni zabierali głos w trakcie interpelacji? Edward Patek prosił o wyjaśnienie przyczyn odejścia z redakcji „WG” Janiny Izdebskiej. Mirosław Rogiński pytał o opryski przeciw kleszczom, możliwość stworzenia parkingu na 100 aut przy os. Emilii Plater, kalendarz imprez wakacyjnych, plany RTBS oraz prosił o stworzenie słupa ogłoszeniowego w okolicy ul. Sportowej. Tomasz Romanowski poruszył kwestię nieużywanych garaży przy ul. Krakowskiej, a Krzysztof Zdobylak pytał o plany budowy myjni samoobsługowej na os. Emilii Plater, czemu zdecydowanie przeciwstawiają się mieszkańcy. Robert Woszak zajął się tematem ustawienia dodatkowych ławek przy głównych ulicach w mieście. Janusz Jażdżewski zgłosił problem śmieci przy Orliku (ul. Kresowa), ponadto zabiegał o przystosowanie przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych. Urszula Kondracik zaproponowała zorganizowanie rehabilitacji ruchowej dla seniorów w wieku 65+, a także apelowała o przegląd pozostałości murów obronnych przy ul. Dąbrowskiego. Jan Skóra interweniował w takich tematach jak: monitoring wieży Fary, odmalowanie pasów na przejściach dla pieszych, stworzenie pocztówek z Gubinem oraz szpital. Halina Wojnicz zgłosiła problem zanieczyszczonej okolicy Orlika (ul. Roosevelta), prosiła o dokończenie parkingu przy ul. Konopnickiej oraz wymianę kamiennych gazonów w centrum na nowe, ponadto apelowała o to, żeby mieszkańcy nie zostawiali resztek żywności przy śmietnikach, ponieważ może to przyciągać dziki. Tomasz Juskowiak pytał o przebieg inwestycji drogowej (budowa ronda w centrum oraz ciąg dróg powiatowych) i ponownie poruszył temat klasy mundurowej w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych.

W sprawie przyznania absolutorium zacznijmy od tego, że Komisja Rewizyjna w składzie Krzysztof Zdobylak, Małgorzata Góralczyk i Jan Skóra złożyła wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2016. - Po przeanalizowaniu przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania za poprzedni rok stwierdziliśmy, iż budżet naszego miasta został wykonany po stronie dochodów w wysokości 61.800.823,13 zł, co stanowiło 103,73 % planu, a po stronie wydatków w wysokości 56.292.295,17 zł, co wynosi 95,94 % planu – stwierdził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. – Tym samym budżet w roku 2016 zamknął się nadwyżką wynoszącą  5.508.528,01 zł, co należy uznać za bardzo dobry wynik.

Poza wnioskiem merytorycznej komisji do udzielenia absolutorium potrzebna jest jeszcze opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Skład orzekający tej instytucji nie wniósł zastrzeżeń do wykonania budżetu naszego miasta za poprzedni rok. W związku z tym nie mogło być oceny innej niż pozytywna.

Przed głosowaniem, radni zgłaszali swoje wątpliwości i rzeczy do poprawki w przyszłości. W trakcie dyskusji pojawiły się prośby o konkretne przedsięwzięcia oraz stworzenie szczegółowego planu inwestycji na dany rok. Po tych wnioskach odbyło się głosowanie, w którym wszyscy radni opowiedzieli się za przyznaniem burmistrzowi absolutorium. – W swoim imieniu oraz wszystkich pracowników serdecznie dziękuję za taką ocenę naszej pracy – skomentował B. Bartczak. – Przed nami czas realizacji unijnych projektów oraz wielu ciekawych inwestycji, które zmienią wizerunek miasta i podniosą jakość życia w nim. Dlatego tym bardziej dziękuję za docenienie i zaufanie. Wiem, że idziemy w dobrym kierunku.

2°C

Gubin

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: km/h

  • 24 Mar 2016 7°C 2°C
  • 25 Mar 2016 9°C 4°C