Banner Top
ostatnia aktualizacja 14 Mar 2014 14:08

Obradowała XXXIII Sesja

Przy udziale 12 radnych, 30 sierpnia odbyły się obrady XXXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Gubinie, które prowadził jej Przewodniczący Edward Patek. Uczestniczyli w niej włodarze Gubina, dyrektorzy instytucji i przedsiębiorstw, dla których Urząd Miasta jest organem prowadzącym oraz naczelnicy poszczególnych wydziałów.

Program sesji został zmieniony, jako że zostały z porządku obrad wycofane 3 projekty Uchwał (Nr 220; Nr 221; Nr 222), które zostaną przedstawione pod obrady w późniejszym terminie. Chwilą ciszy została uczczona postać ppłk. WP w st. spocz. Rafała Wypycha – wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego za sprawy Obrony Cywilnej w Gubinie. Po zmianie porządku obrad – poprzedzonego głosowaniem – burmistrz w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miejskiej wręczył akty powołania po przeprowadzonych konkursach - na kolejną 5-letnią kadencję dyrektorom miejskich przedszkoli oraz Bogusławowi Wypychowi i Robertowi Sieglowi – dyrektorom SP 2 i SP 3. Informacja burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym stanowiła kolejny punkt obrad. Odbyło się w tym okresie wiele spotkań i posiedzeń o różnym znaczeniu. W pierwszych dniach lipca miało miejsce kolejne spotkanie z Fredem Mahro z sąsiedniego Guben. Burmistrz brał też udział w dwudniowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego we Frankfurcie n/Odrą; odbył spotkania z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej i nowo powołanym Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gubinie, st. asp. Pawłem Szymczakiem. Do ważnych kontaktów należy zaliczyć wizytę 9 sierpnia, przedstawicielki jednego z chińskich przedsiębiorców – pani Mei Han. Należy się spodziewać, iż ta wizyta zaowocuje efektywną współpracą i powstaniem na terenie miasta nowych miejsc pracy. W dniu następnym odbyło się posiedzenie Zarządu Zgromadzenia Wspólników Zachodniego Centrum Medycznego; podobne – nadzwyczajne zgromadzenie miało również miejsce 25 sierpnia. W trzeciej dekadzie miesiąca burmistrz spotkał się z pracownikami MOPS-u w Gubinie, a jego tematem była sprawa wynagrodzeń w tej instytucji. Do bardzo istotnych należy zaliczyć spotkanie, jakie miało miejsce 28 sierpnia z mjr S.W. Beatą Augustynowską – dyrektorem Aresztu Śledczego w Lubsku. Wiele wskazuje na to, iż areszt mieszczący się w byłym kompleksie wojskowym zostanie znacząco rozbudowany, generując przy tym nowe miejsca pracy. W ostatnich dniach sierpnia burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego i spotkał się z przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego. W następnym punkcie obrad zostały przedstawione informacje dotycząc prac poszczególnych komisji R.M. w okresie międzysesyjnym. W punkcie porządku obrad XXXIII Sesji, spośród wielu interpelacji i wniosków istotne było zapytanie radnej Haliny Wojnicz związane z nadal nieuruchomionym oddziałem internistycznym szpitala w Gubinie, ponowna zmiana na stanowisku Prezesa Zachodniego Centrum Medycznego, jak też listem otwartym ordynatora oddziału chirurgicznego i części personelu medycznego krośnieńskiej części szpitala, oraz sprecyzowaniem przeznaczenia dodatkowej kwoty środków finansowych wydzielonych do dyspozycji tegoż Centrum. Szereg wniosków zgłaszali radni: Tomasz Juskowiak, Tomasz Romanowski, Urszula Kondracik – m. in. dotyczącymi sprzedaży pozostałych lokali komunalnych będących w zasobach miasta. Jan Skóra pytał o możliwości wykupu specjalnego ubezpieczenia zdrowotnego dla mieszkańców miasta, umożliwiającego leczenie w gubeńskim szpitalu, a Janusz Jażdżewski o transporcie zbiorowym. Z kolei radny Robert Woszak zwrócił uwagę na sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Miodowej i Wojska Polskiego oraz zachowanie czystości wokół „górnej Biedronki”. Miłym akcentem było podziękowanie radnego Ziemowita Patka skierowane na ręce naczelnik Alicji Ratowicz, za szybki montaż na terenie miasta dodatkowych koszy na śmieci i ławeczek dla pieszych. Zwrócił się też z wnioskiem o przyznanie dofinansowania dla gubińskich seniorów kwoty 3 tysięcy zł, która umożliwiłaby zorganizowanie corocznego wyjazdu krajoznawczego. Kolejnym punktem przebiegu sesji były głosowania nad pozostałymi Uchwałami, jakie zostały wypracowane na poszczególnych komisjach. W związku z tym, iż radni otrzymali wcześniej odpowiednie dokumenty dotyczące omawianych zagadnień - przebieg głosowania odbył się szyybko i jednogłośnie.

Jedną z istotniejszych jest Uchwała Nr 217 określająca tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin o statusie miejskim. Z dniem 1 września 2017 roku będzie on wynosił 26 godzin tygodniowo. Obejmuje ona nauczycieli pedagogów, nauczycieli logopedów, nauczycieli psychologów i wspomagających oraz nauczycieli doradców zawodowych. Zmieniono również Uchwałą Nr 223 treść Uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina”. Zmiana w Regulaminie nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina” w $ 5 pozwala radzie Miejskiej na uhonorowanie w każdym roku kalendarzowym ww. tytułem dowolnej ilości podmiotów. Wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na łamach prasy lokalnej - „Wiadomości Gubińskich”.

W kolejnym punkcie obrad burmistrz Bartczak udzielił wyczerpujących odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, w tym Mirosławowi Rogińskiemu, J. Skórze, H. Wojnicz, U. Kondracik i T. Romanowskiemu. Przyjęciem protokołu z poprzedniej XXXII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej i punktem dotyczącym spraw różnych zostały zakończone obrady omawianej Sesji Rady Miejskiej w Gubinie.

Antoni Barabasz

2°C

Gubin

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: km/h

  • 24 Mar 2016 7°C 2°C
  • 25 Mar 2016 9°C 4°C