Banner Top
ostatnia aktualizacja 14 Mar 2014 14:08
Krzysztof Kaciunka

Krzysztof Kaciunka

Odnowione drogi

Już kilkukrotnie informowaliśmy o tym, że w naszym mieście, dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach tzw. „schetynówki” wyremontowane zostaną kolejne drogi. Dzisiaj może powiadomić, że odnowiona została część ul. Gdańskiej, a obecnie trwają prace przy ul. Racławickiej i ul. Rydla.

W przypadku ul. Gdańskiej zakres robót objął przebudowę na odcinku od schodów od ulicy Rycerskiej do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury. – Wykonano tam jezdnię dwukierunkową wraz ze zjazdami do przyległych posesji, wymieniono studzienki ściekowe, wybudowane odwodnienie oraz uregulowano spraw dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej oraz wodociągowo-gazowej – tłumaczy Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz. – Ponadto stworzona została tam „strefa zamieszkania”, co oznacza, że pieszy może się poruszać swobodnie po całej przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami.

Natomiast przy ul. Racławickiej prace rozpoczęły się wraz z końcem roku szkolnego, co nie dziwi, gdyż droga ta prowadzi do dwóch placówek oświatowych. Remont tej ulicy zostanie wykonany od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do krzyżówki z ul. Leśną. Z kolei ul. Rydla będzie odnowiona pomiędzy ul. Kaliską i Racławicką. Na wymienionych odcinkach powstanie nowa nawierzchnia jezdni i chodniki, a także miejsca parkingowe.

Dodać trzeba, że za wykonanie przedsięwzięcia odpowiada Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany w Lubsku, który wygrał przetarg. Całość inwestycji wyniesie około 1.600.000 złotych, ale około 650.000 złotych to dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wiele wskazuje na to, że już we wrześniu kierowcy i piesi zapomną o bardzo złym stanie nawierzchni jezdni i chodników w rejonie ul. Racławickiej. Jednak najlepszą informacją dla mieszkańców Gubina jest fakt, że to tylko preludium do ogromnego przedsięwzięcia drogowego. Już niebawem rozpoczną się prace mające na celu wykonanie ronda w centrum miasta oraz kilkanaście kilometrów nowych chodników i dróg na ulicach: Chopina, Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego i Sikorskiego. 

Jednogłośne absolutorium

Przyznanie absolutorium burmistrzowi oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego za poprzedni rok. W tym roku sesja w tej sprawie odbyła się w ostatni dzień czerwca.

Posiedzenie Rady Miejskiej rozpoczęło się minutą ciszy – w ten sposób uczczono pamięć Waldemara Kowala, który przez trzy kadencje zasiadał w tym gronie. Następnie okolicznościowe puchary za wspieranie lokalnego klubu piłki ręcznej GMTS „Sparta” Gubin otrzymali: burmistrz Bartłomiej Bartczak (za działalność samorządu), Ewa Barłóg (trener) oraz Sylwia Włodarczyk (zawodniczka).

A w jakich sprawach Radni zabierali głos w trakcie interpelacji? Edward Patek prosił o wyjaśnienie przyczyn odejścia z redakcji „WG” Janiny Izdebskiej. Mirosław Rogiński pytał o opryski przeciw kleszczom, możliwość stworzenia parkingu na 100 aut przy os. Emilii Plater, kalendarz imprez wakacyjnych, plany RTBS oraz prosił o stworzenie słupa ogłoszeniowego w okolicy ul. Sportowej. Tomasz Romanowski poruszył kwestię nieużywanych garaży przy ul. Krakowskiej, a Krzysztof Zdobylak pytał o plany budowy myjni samoobsługowej na os. Emilii Plater, czemu zdecydowanie przeciwstawiają się mieszkańcy. Robert Woszak zajął się tematem ustawienia dodatkowych ławek przy głównych ulicach w mieście. Janusz Jażdżewski zgłosił problem śmieci przy Orliku (ul. Kresowa), ponadto zabiegał o przystosowanie przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych. Urszula Kondracik zaproponowała zorganizowanie rehabilitacji ruchowej dla seniorów w wieku 65+, a także apelowała o przegląd pozostałości murów obronnych przy ul. Dąbrowskiego. Jan Skóra interweniował w takich tematach jak: monitoring wieży Fary, odmalowanie pasów na przejściach dla pieszych, stworzenie pocztówek z Gubinem oraz szpital. Halina Wojnicz zgłosiła problem zanieczyszczonej okolicy Orlika (ul. Roosevelta), prosiła o dokończenie parkingu przy ul. Konopnickiej oraz wymianę kamiennych gazonów w centrum na nowe, ponadto apelowała o to, żeby mieszkańcy nie zostawiali resztek żywności przy śmietnikach, ponieważ może to przyciągać dziki. Tomasz Juskowiak pytał o przebieg inwestycji drogowej (budowa ronda w centrum oraz ciąg dróg powiatowych) i ponownie poruszył temat klasy mundurowej w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych.

W sprawie przyznania absolutorium zacznijmy od tego, że Komisja Rewizyjna w składzie Krzysztof Zdobylak, Małgorzata Góralczyk i Jan Skóra złożyła wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2016. - Po przeanalizowaniu przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania za poprzedni rok stwierdziliśmy, iż budżet naszego miasta został wykonany po stronie dochodów w wysokości 61.800.823,13 zł, co stanowiło 103,73 % planu, a po stronie wydatków w wysokości 56.292.295,17 zł, co wynosi 95,94 % planu – stwierdził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. – Tym samym budżet w roku 2016 zamknął się nadwyżką wynoszącą  5.508.528,01 zł, co należy uznać za bardzo dobry wynik.

Poza wnioskiem merytorycznej komisji do udzielenia absolutorium potrzebna jest jeszcze opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Skład orzekający tej instytucji nie wniósł zastrzeżeń do wykonania budżetu naszego miasta za poprzedni rok. W związku z tym nie mogło być oceny innej niż pozytywna.

Przed głosowaniem, radni zgłaszali swoje wątpliwości i rzeczy do poprawki w przyszłości. W trakcie dyskusji pojawiły się prośby o konkretne przedsięwzięcia oraz stworzenie szczegółowego planu inwestycji na dany rok. Po tych wnioskach odbyło się głosowanie, w którym wszyscy radni opowiedzieli się za przyznaniem burmistrzowi absolutorium. – W swoim imieniu oraz wszystkich pracowników serdecznie dziękuję za taką ocenę naszej pracy – skomentował B. Bartczak. – Przed nami czas realizacji unijnych projektów oraz wielu ciekawych inwestycji, które zmienią wizerunek miasta i podniosą jakość życia w nim. Dlatego tym bardziej dziękuję za docenienie i zaufanie. Wiem, że idziemy w dobrym kierunku.

Hala sportowa coraz bardziej realna?

Nie od dziś wiadomo, że jednym z celów władz naszego miasta jest wybudowanie nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. Obiekt taki pozwoliłby klubom sportowym z Gubina oraz wszystkim jego mieszkańców na uprawianie sportu w komfortowych warunkach. Okazuje się, że zrealizowanie tego planu jest o krok bliżej.

Inwestycja jest potrzebna, ale wszyscy zdają sobie sprawę z tego jak dużym i kosztownym wyzwaniem jest jej przeprowadzenie. Dlatego niezwykle ważnym elementem planu jest pozyskanie wielu dofinansowań, co w dużym stopniu spowoduje obniżenie kosztów, które będzie musiał ponieść nasz samorząd. Co najważniejsze – pierwsze dofinansowanie zostało przyznane! – W połowie lipca otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w którym poinformowano nas, że nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony – nie kryje zadowolenia burmistrz Bartłomiej Bartczak. – W ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w Programie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej, otrzymaliśmy 2.500.000 złotych na budowę hali przy Szkole Podstawowej nr 3!

Tym samym pierwszy element w tej „układance” wskoczył na miejsce. Co dalej? – Kolejny wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych został złożony w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – oznajmia Naczelnik Wydziału Europejskiego, Krzysztof Dziurdziewicz. – Jesienią powinniśmy poznać decyzję Komitetu Monitorującego. Liczymy na to, że dzięki temu projektowi otrzymamy kolejne środki na przeprowadzenie tej inwestycji.

Jeśli wszystko się powiedzie przy pomocy dość skomplikowanego montażu finansowego uda się uzbierać to, co najważniejsze przy planowaniu tak potężnego przedsięwzięcia, jakim jest budowa hali sportowo-widowiskowej. Mowa oczywiście o pieniądzach. 

Subskrybuj to źródło RSS

2°C

Gubin

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: km/h

  • 24 Mar 2016 7°C 2°C
  • 25 Mar 2016 9°C 4°C